انواع روش تغذیه بدون آداپتور در دوربین

روش poc

این روش به روشهای زیر تقسیم میشود

روش اول:

تتالاالبالبلب